Warunki gwarancji

FuranFlex® RWV

FF RWV guarantee

Firma Kompozitor Kft. (w dalszej części nazywana Producentem) udziela na wkłady kominowe FuranFlex® RWV 10 lat gwarancji na odporność wkładu na korozję.

 

Warunki gwarancji:

  • Zastosowanie zgodne z warunkami opisanymi w Aprobacie Narodowej (na Węgrzech: ÉME A-177/2011) z zachowaniem obowiązujących lokalnie przepisów budowlanych
  • Wykonawca montażu powinien dysponować Dyplomem/Certyfikatem wydanym przez Producenta i potwierdzającym znajomość technologi FuranFlex® RWV.
  • Montaż wkładu FuranFlex® RWV przeprowadzono przy wykorzystaniu urządzeń zaaprobowanych przez Producenta (patrz opis technologii).
  • Wypełniona karta gwarancyjna wystawiona przez Producenta.
  • Poświadczenie przeprowadzenia kontroli i konserwacji komina określonych w lokalnych przepisach.
  • Przesłanie do Producenta kwestionariusza gwarancyjnego wypełnionego przez firmę montującą wkład kominowy.

Gwarancja traci ważność, jeżeli

  • Dokonano niedozwolonych przeróbek kotła podłączonego do systemu odprowadzania spalin.
  • Nie prowadzono wymaganych przeglądów i konserwacji urządzenia grzewczego.
  • Dokonano niezgodnych z przepisami zmian w systemie odprowadzania spalin.

Zakres gwarancji rozciąga się jedynie na naprawę wkładu, nie obejmuje on jakichkolwiek innych szkód bezpośrednich lub pośrednich.